Splošni pogoji poslovanja

Splošni pogoji poslovanja veljajo za vse dejavnosti družbe LIWAS spletne storitve, Dunajska 116, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu »LIWAS«) v zvezi s prenosom, usmerjanjem in vsemi drugimi dejavnostmi v zvezi s prenosom poštnih pošiljk (v nadaljevanju pošiljk) znotraj Slovenije in v tujini v sodelovanju s partnerskimi kurirskimi službami, ki jih izbira družba LIWAS.

LIWAS, spletne storitve d.o.o., je družba z omejeno odgovornostjo, ki upravlja s spletnim rezervacijskim sistemom packagesender.com, matična številka podjetja je 8049793000, davčna številka pa SI 20259247. Spletni rezervacijski sistem packagesender.com je sistem, ki zagotavlja dostop do storitev partnerskih kurirskih služb po vsem svetu.

Splošni pogoji poslovanja veljajo za vse pogodbe sklenjene s LIWAS v zvezi z odpremo pošiljk. LIWAS si pridržuje pravico, da enostransko in brez predhodnega obvestila spremeni ali dopolni storitve in te pogoje. LIWAS zavezujejo samo posodobljene elektronske različice teh pogojev, ki so na voljo na spletni strani packagesender.com.

1. člen

(Pomen izrazov)

LIWAS: posrednik med partnerskimi kurirskimi službami kot vršilci storitev in strankami, ki želijo storitev;
Partner: pogodbeni partner družbe LIWAS, ki je kot partnerska kurirska služba vršilec storitve;
Stranka: pravna ali fizična oseba, ki kot naročnik storitev, naroči pošiljanje paketa-ov ali dokumenta-ov s posredovanjem družbe LIWAS;
Paket: pošiljka, ki jo pripravi pošiljatelj in želi poslati naslovniku;
Pošiljatelj: oseba, ki paket pošilja naslovniku;
Naslovnik, prejemnik: oseba, ki ji je paket namenjen;
Kurir: oseba partnerske kurirske službe, ki prevzame paket pri pošiljatelju;
Teža: dejanska teža pošiljke

2. člen

Paket

LIWAS v sodelovanju s partnerji dostavlja pakete do maksimalne teže 50 kg in dokumente do 2 kg po vsem svetu. Stranka mora poskrbeti, da je paket primerno zapakiran in upoštevati, da paketi ne smejo meriti več kot 175 cm v dolžino ali več kot 3 m v celoti (seštevek dolžine in dvakratnika višine in širine). Kurir lahko zavrne pošiljko, v kolikor mere presegajo napisane vrednosti, stroške nosi stranka.
Stranka se zavezuje, da bodo paketi pred prevzemom skrbno in varno zapakirani v enem kosu oziroma v takšnem številu, kot je stranka navedla ob oddaji naročila in oddala takšno pošiljko, kot se je zavezala ob oddaji naročila, pri čemer ta zaveza za stranko velja tudi v primeru, če stranka in pošiljatelj nista ista oseba.

V kolikor stranka pošlje večje število paketov, težji ali večji paket kot je označila ob oddaji naročila, gre za enostransko spremembo naročila, pri čemer se stranka strinja, da LIWAS zaračuna poleg dodatnih kosov, teže ali velikosti paketa še dodatne administrativne stroške obdelave, v znesku 10 EUR za vsako posamezno naročilo. Ta znesek bo družba LIWAS stranki zaračunala s kreditne kartice, s katere je bilo plačano naročilo ali poslala račun, katerega bo morala stranka plačati v roku osmih (8) dni od prejetja, v nasprotnem primeru bo podan predlog za izvršbo, prav tako se bodo stranki še dodatno zaračunali stroški izvršilnega postopka.

3. člen

Prepovedani predmeti

Ko stranka sprejme te Splošne pogoje poslovanja, se strinja s seznamom prepovedanih predmetov, ki so navedeni v nadaljevanju besedila, ki jih v nobenem primeru ne bo pošiljala, saj je pošiljanje teh predmetov prepovedano bodisi s Splošnimi pogoji poslovanja izbranega ponudnika kurirskih storitev ali z zakonom v državi prevzema ali dostave. Prav tako se stranka zavezuje, da ne bo pošiljala ukradenega blaga ali blaga, ki skladno z veljavno zakonodajo Evropske unije ni v prostem pretoku.

Med prepovedane predmete se štejejo:

 • živali in živalski produkti,
 • orožje in strelivo,
 • nevarne snovi in nevarni predmeti,
 • cvetje in druge rastline,
 • človeški ostanki in žare,
 • nelegalni predmeti,
 • medicinski vzorci,
 • predmeti, ki potrebujejo okolje z nadzorovano temperaturo,
 • pornografija,
 • zdravila na recept in drugi farmacevtski izdelki,
 • tobak,
 • hrana (tudi v tekoči obliki),
 • aerosoli,
 • predmeti višje vrednosti,
 • predmeti sentimentalne vrednosti,
 • lomljivi predmeti oz. predmeti iz lahko lomljivih materialov,
 • predmeti, ki med transportom lahko poškodujejo druge pošiljke,
 • za letalski prevoz: litij-ionske in litij-kovinske baterije; prepovedani predmeti v skladu z uredbo (ES) št. 300/2008 z dne 11. marca 2008 in občasno dodanih pravil,
 • blago, ki ga je treba, skladno z Evropskim sporazumom o mednarodnem prevozu nevarnih snovi po cesti (ADR), prevažati kot nevarno blago.

LIWAS si pridržuje pravico, da enostransko odstopi od sprejetega naročila stranke, v kolikor ugotovi, da je vsebina pošiljke v nasprotju z zgoraj navedenimi omejitvami in prepovedmi določenimi v 2. členu teh Splošnih pogojev poslovanja oziroma, da je stranka preprodajalec ali neregistriran prodajalec. V tem primeru nosi stroške stranka.

Stranka izrecno jamči, da z oddajo naročila družbi LIWAS potrjuje, da vsebina paketa ne sodi med prepovedane predmete ali predmete z omejitvami opredeljene v 2. členu predmetnih Splošnih pogojev poslovanja.

4. člen

Obseg storitev

Podjetje LIWAS je posrednik med strankami, ki želijo poslati pakete ali dokumente, in partnerji, ki to storitev opravljajo kot kurirsko službo. LIWAS se zavezuje, da bo svojim strankam poskušal zagotoviti najugodnejšo in najhitrejšo možnost pošiljanja paketa ali dokumentov. Stranke lahko sodelovanje sklenejo preko spletne strani packagesender.com, kjer oddajo svoje naročilo. Stranka se zavezuje, da bo navedla resnične podatke in upoštevala člene teh splošnih pogojev poslovanja.

5. člen

Potrditev in preklic naročila

Ko stranka na strani packagesender.com oddaja svoje naročilo, mora navesti pravilne podatke o paketu (število, teža in velikost), točne in popolne podatke o pošiljatelju in prejemniku ter navesti datum prevzema pošiljke, ki se lahko spremeni, kar je odvisno od partnerske kurirske službe in ne od družbe LIWAS. Nato mora izbrati način plačila in ga opraviti. Ko potrdi oddajo naročila, LIWAS potrdi prejem naročila in podatke posreduje pogodbenim partnerjem. Stranka na e-poštni naslov dobi potrdilo s številko naročila ter sledilno številko, s katero lahko sledi pošiljki na spletni strani packagesender.com. Če stranka ugotovi kakršnekoli nepravilnosti, takoj obvesti družbo LIWAS. Ta potem v najkrajšem možnem času naročilo obdela in uredi prevzem preko kurirske službe, katera potem tudi obvesti stranko o dnevu prevzema paketa.

6. člen

Plačilo storitve

Stranka za storitev, ki jo opravi preko strani packagesender.com, opravi plačilo. To stori ob oddaji naročila na enega od treh načinov: z bančno ali kreditno kartico, katera mora biti veljavna in na kateri mora biti dovolj sredstev za uspešno izvršitev plačila, preko storitve PayPal, kjer je stranka registrirana, preko bančnega nakazila z univerzalnim plačilnim nalogom, pri čemer se naročilo potrdi šele, ko družba LIWAS prejme celotno plačilo oz. potrdilo UPN o plačilu na zgoraj navedeni elektronski naslov, s katerega prejme povratno informacijo o vseh podrobnostih naročila. Plačilo po povzetju ni mogoče.

Poleg kupnine je stranka odgovorna za plačilo vseh davkov oz. drugih javnih dajatev, ki se nanašajo na predmet prevoza (npr. vendar ne izključno carine, trošarine ali drugi davki) in jih je dolžna poravnati takoj. Če iz kakršnegakoli razloga katerega izmed teh stroškov, izgub ali davkov oz. drugih javnih dajatev za stranko poravna družba LIWAS, jih lahko stranki iz bančne kartice, s katere je le ta opravila plačilo za naročilo trga sredstva oz. jih je stranka dolžna povrniti v osmih (8) dneh od izstavitve računa za povračilo stroškov.

7. člen

Prevzem pošiljke in vročanje

Na dan prevzema, ki ga je določila stranka, se kurir partnerske kurirske službe oglasi na naslovu pošiljatelja, navedenega v naročilu. Ta mora zagotoviti, da je identifikacijska nalepka, ki jo prejme po elektronski pošti, vidno nameščena na paketu, da ne prihaja do zmede in zmote glede dostave ter da je paket primerno zapakiran, kar pomeni, da mora uspešno prestati tudi padec iz višine 1 metra. V primeru, da paket ni ustrezno zapakiran, zavarovanje pri partnerski kurirski službi ne velja in stranka ne more zahtevati vračila denarja. Mesto prevzema paketa (naslov) mora biti lahko dostopno, kurir mora imeti možnost, da svoje vozilo parkira največ 25 metrov od prevzemnega mesta, ter da paket prevzame pri glavnem vhodu stavbe. Kurir dostavne službe pokliče stranko oz. pošiljatelja na v naročilu navedeno telefonsko številko oziroma po domofonu in nato paket prenese v zbirni center, kjer ga napotijo proti naslovniku. Če naslovnik ne prevzame paketa, se kurirske službe ravnajo po svojih pogojih poslovanja v državi naslovnika pošiljke. Paket lahko prevzame tudi 3. oseba, ki se nahaja na naslovu navedenem za prevzem pošiljke, če ne obstaja upravičen razlog za odklonitev vročitve pošiljke.

Če stranka pošilja paket v ali iz držav tretjega sveta, se mora zavedati, da morajo vse pošiljke skozi carinski postopek, kar lahko pripelje do dodatnih stroškov, ki jih mora poravnati stranka in niso všteti v kupnino, ki jo je stranka poravnala ob oddaji naročila. Šele ob plačilu morebitne carine ali drugih javnih dajatev, bodo paket predali naprej. Kurir bo naslovniku v najkrajšem možnem času po predhodnem obvestilu dostavil paket. Kurir je dolžan dostaviti paket le do glavnega vhoda v stavbo in ne do samih vrat stranke. Naslovnik ima pravico zavrniti prejem paketa, v tem primeru se paket na strankine stroške vrne pošiljatelju. V primeru neupravičene zavrnitve, katero izključno presoja družba LIWAS, se morebitni dodatni stroški zaračunajo stranki.

V primeru, da stranka ob oddaji naročila navede nadomestni naslov za prevzem pošiljke, ki ni enak sedežu oz. prebivališču naslovnika pošiljke, se pošiljka naslovniku izroči na nadomestnem naslovu.

8. člen

Dostavni čas

Dostavni časi navedeni na spletni strani pacakgesender.com so zgolj informativne narave. Točen datum dostave je nemogoče napovedati, zato so navedeni roki okvirni. Dostavni rok je odvisen od države pošiljatelja in države prejemnika ter od velikosti, teže paketa in seveda nepredvidljivih okoliščin. Vsem vpletenim je v interesu, da se paket pravočasno dostavi. S sprejetjem teh splošnih pogojev poslovanja stranka potrjuje, da je seznanjena o možnosti zamude pri prevzemu ali dostavi paketa, razume in soglaša s tem, da so možne zamude pri dostavi paketa tudi zaradi carinskih in drugih upravnih postopkov. Družba LIWAS si pridržuje pravico, da od stranke zahteva povračilo stroškov, povezanih s carinskimi postopki.

LIWAS je komisionar, zato tudi izključno posrednik med stranko in partnersko kurirsko službo kot izvajalcem storitve kurirske službe in ni na noben način odgovoren za kakršnokoli zamudo pri sprejemu ali dostavi paketa, prav tako ni odgovoren za škodo, ki stranki nastane z izgubo, poškodbo ali uničenjem paketa. Za morebitno nastalo škodo ali zamudo pri sprejemu ali dostavi paketa, so izključno odgovorni le ponudniki kurirskih storitev. Družba LIWAS je odgovorna le za izbiro partnerja kot izvajalca kurirske službe.

9. člen

Odpiranje in vračanje

LIWAS in partnerji se zavezujejo, da paketov ne bodo odpirali, razen če gre za nujne primere, če bi morali zaščiti vsebino paketa, če bi bil to edini način, da identificirajo naslovnika ali pošiljatelja, če bi morali preprečiti tveganje, ki bi lahko predstavljale nevarnost osebam ali premoženju, da preverijo, če paket vsebuje pokvarljivo blago ali drugo blago, ki ga izključujejo ti splošni pogoji, če stanje blaga zahteva takojšnjo uporabo, če vrednost blaga ne upravičuje stroškov skladiščenja. Verjetno je, da bodo paket odprli v carinskem postopku, da preverijo vrednost in verodostojnost pošiljke.

V primeru neuspešne dostave (zavrnitev ali ker naslovnika ni bilo mogoče najti) se pošiljka na strankine stroške vrne naslovniku. Če stranka odkloni plačilo carine in podjetje LIWAS ne prejme potrdila o plačilu v osmih (8) dneh po obvestilu o plačilu carine ali druge javne dajatve, se stranka odreče paketu in ga preda v last podjetja LIWAS.

10. člen

Podpora strankam

Stranke se lahko s svojimi vprašanji, pritožbami in/ali pohvalami obrnejo na družbo LIWAS na elektronski naslov info@packagesender.com, ki nudi podporo strankam.

Stranka prav tako na zgornji elektronski naslov sporoči vse spremembe v zvezi s svojim že oddanim naročilom.

11. člen

Zavarovanje in reklamacije

Družba LIWAS ne ponuja zavarovanja pošiljk. To možnost ponujajo partnerske kurirske službe ali zavarovalnice, pri katerih lahko stranka dodatno doplača za zavarovanje pošiljke.

Stranka lahko sledi pošiljki s številko, ki jo prejme po elektronski pošti in v primeru, da se status naročila ne spremeni, naj takoj obvesti družbo LIWAS, ki bo posredovala pri partnerski kurirski službi.

12. člen

Varstvo osebnih podatkov

Podjetje LIWAS se zavezuje, da bo osebne podatke naslovnika in prejemnika uporabila samo za namene opravljanja storitev in jih bo posredovala samo partnerjem, ki bodo storitev izvršili.

13. člen

Veljavni pravni red

Ti splošni pogoji poslovanja se tolmačijo po pravu Republike Slovenije, o vseh morebitnih sporih bo odločalo pristojno sodišče po pravu Republike Slovenije, razen če obvezna pravila v državi strankinega stalnega prebivališča ne določajo drugače.

Ta različica Splošnih pogojev poslovanja stopi v veljavo dne 12.12. 2017, spremenjeno dne 23.6.2022.